ธันวาคม 2560

ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางวัน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 14 ธันวาคม 2560
กม. ที่ 13+500 ถึง กม. ที่ 14+000

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นายคามิน  พวงมาลา   โทรศัพท์ 062-5155330

หมายเหตุ : ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ

 


ภาพถ่ายของผู้ร่วมตรวจสอบด้านสภาพจราจรบริเวณโครงการ(กลางคืน)

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันที่ 14 ธันวาคม 2560ช่วง กมที่ 12+400 ถึง 13+000

ชื่อผู้ร่วมตรวจสอบ นางสาวเกศสุดา  เมืองปัก  โทรศัพท์ 062-0315872

หมายเหตุ   ให้ผู้ควบคุมงานสอบถามรายละเอียดและกรอกชื่อ เบอร์โทรของผู้เข้าร่วมตรวจสอบ