มกราคม 2561

 แผนงานก่อสร้างในเดือนมกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

-        งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร                         3.570%   สะสม    28.560%

-        สำนักงานสนามของโครงการ                                                                  2.692%   สะสม    46.152%

-        ห้องทดลองสนามของโครงการ                                                               2.692%   สะสม    46.152%

-        การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง                            2.500%    สะสม    50.000%

-        งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง                                        3.570%    สะสม    28.560%

-        มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ                            3.570%    สะสม    25.560%

-        งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ                               3.570%    สะสม    28.560%

และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

                      สรุปแผนงานหมวดที่ 1                                                                 3.058%    สะสม    41.882%

หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง

-        งานรื้อสะพานเดิม                                                                                    20.000%   สะสม   50.000%

-        งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)                                                10.000%   สะสม   60.000%

-        วัสดุคัดเลือก                                                                                           15.000%    สะสม   15.000%

-        อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer                                                25.000%   สะสม   75.000%

-        งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง                                      10.000%    สะสม   60.000%

                                สรุปแผนงานหมวดที่  2                                                      9.498%     สะสม   54.945%

 

 หมวดที่ 3 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

   -     งานรองพื้นทาง                                                                                         20.000%   สะสม    40.000%

   -     งานพื้นชนิดหินคลุก                                                                                  15.000%   สะสม    15.000%

                                        สรุปแผนงานหมวดที่ 3                                                 4.481%   สะสม      6.148%

 

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

-        งานเสาเข็ม

ขนาด 0.22x0.22 เมตร  (สำหรับ Bearing Unit)                                                     -           สะสม     100.000%

ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้ามทางรถไฟ)                                     10.000%   สะสม       35.000%

ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้ามคลอง)                                                  -         สะสม       50.000%

                                     สรุปแผนงานหมวดที่ 4                                                  2.471%   สะสม       67.536%

 

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

   -    งานสะพาน คสล.                                                                                    10.000%     สะสม        20.000% 

   -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                                             -          สะสม      100.000% 

        กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

   -    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                                           -          สะสม      100.000%  

        กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-        งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                                          -             สะสม      100.000%

กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                                              -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                                              -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                                              -            สะสม      100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                                                        -            สะสม      100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                                                -            สะสม      100.000%  

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)              

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                                                       -             สะสม      100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                                          -             สะสม      100.000%

-    งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงลาดคอสะพาน                                      20.000%    สะสม      30.000%

     (Approach Slab)

                                             สรุปแผนงานหมวดที่ 5                                         1.131%      สะสม      28.626%

          หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

-         งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                                 4.000%      สะสม    34.000%

                                         สรุปแผนงานหมวดที่ 9                                             4.000%      สะสม    34.000%