ธันวาคม 2560

 

ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2560

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

4.178%

1.006%

-3.172%

สะสม

24.401%

6.280%

-18.121%

 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                                                      840  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                           248  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  29.52 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                         592  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 70.48 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา