ธันวาคม 2560

ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างในเดือนธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

-        งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร                          3.570%   สะสม    28.560%

-        สำนักงานสนามของโครงการ                                                                   2.692%   สะสม    46.152%

-        ห้องทดลองสนามของโครงการ                                                               2.692%   สะสม    46.152%

-        การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง                            2.500%   สะสม    50.000%

-        งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง                                        3.570%   สะสม    28.560%

-        มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ                            3.570%   สะสม    25.560%

-        งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ                               3.570%   สะสม    28.560%

และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

                      สรุปแผนงานหมวดที่ 1                                                                  3.508%  สะสม      38.824%

หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง

-      งานรื้อสะพานเดิม                                                                                    20.000%    สะสม   30.000%

-      งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)                                                10.000%    สะสม   50.000%

-      งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือ                                                      25.000%    สะสม   75.000%

      โครงสร้างระบายน้ำอื่นๆ

-     อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Surface Settlement Plate                            25.000%   สะสม   50.000%

-     อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Deep Settlement Plate                                25.000%   สะสม   50.000%

-     งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง                                        10.000%   สะสม  50.000%

                                สรุปแผนงานหมวดที่  2                                                      7.686%   สะสม  45.447%

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

-    งานเสาเข็ม

       ขนาด 0.22x0.22 เมตร  (สำหรับ Bearing Unit)                                         11.000%   สะสม      100.000%

       ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้ามทางรถไฟ)                              10.000%   สะสม       25.000%

                                สรุปแผนงานหมวดที่ 4                                                       7.110%    สะสม       65.118%

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                                          20.000%   สะสม      100.000% 

      กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                                        20.000%   สะสม      100.000%  

      กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-     งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                                            5.000%   สะสม      100.000%

      กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                                            5.000%   สะสม      100.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                                            5.000%   สะสม      100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                                           5.000%    สะสม      100.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                                                    20.000%   สะสม      100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                                           15.000%    สะสม      100.000%  

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)              

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                                                  20.000%    สะสม      100.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                                    10.000%     สะสม      100.000%

                                                             สรุปแผนงานหมวดที่ 5                        4.641%      สะสม      27.496%

          หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

-     งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                                    4.000%      สะสม    30.000%

                                                                 สรุปแผนงานหมวดที่ 9                    4.000%      สะสม    30.000%