พฤศจิกายน 2560


 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฟศจิกายน 2560

30 พฤศจิกายน 2560

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

4.313%

0.947%

-3.367%

สะสม

20.223%

5.274%

-14.949%

 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                                                            840  วัน
  

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                                 217  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  25.83 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                                623  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 74.17 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา