พฤศจิกายน 2560

ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

-    งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร                      3.570%   สะสม    21.240%

-     สำนักงานสนามของโครงการ                                                               2.692%   สะสม    40.768%

-     ห้องทดลองสนามของโครงการ                                                            2.692%   สะสม    40.768%

-     การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง                         2.500%   สะสม    45.000%

-     งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง                                     3.570%   สะสม    21.420%

-     มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ                        3.570%   สะสม    21.420%

-     งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ                           3.570%   สะสม    21.420%

และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

                      สรุปแผนงานหมวดที่ 1                                                             3.508%   สะสม      35.766%

 

หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง

-   งานรื้อสะพานเดิม                                                                                2.000%    สะสม   10.000%

-   งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)                                                         30.000%    สะสม  100.000%

-   งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)                                             10.000%    สะสม    40.000%

-   อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer                                             25.000%   สะสม    50.000%

-   งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง                                   10.000%    สะสม  40.000%

                                สรุปแผนงานหมวดที่  2                                               7.439%     สะสม  36.573%

 

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

-  งานเสาเข็ม

ขนาด 0.22x0.22 เมตร  (สำหรับ Bearing Unit)                                          20.000%    สะสม      89.000%

ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้ามคลอง)                                     10.000%    สะสม      50.000%

                                สรุปแผนงานหมวดที่ 4                                                8.665%     สะสม      54.382%

 

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

 -  งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                              20.000%     สะสม      80.000% 

     กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

 -  งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                            20.000%     สะสม      80.000%  

     กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-   งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                              20.000%     สะสม      95.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                                20.000%     สะสม      95.000%

     กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                                 20.000%     สะสม      95.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                                20.000%      สะสม      95.000%

     กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                                         20.000%      สะสม      80.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                                 15.000%      สะสม      85.000%  

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)              

-    งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                                          20.000%      สะสม      80.000%

     (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-    งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                             20.000%      สะสม      90.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 5                                                                               5.249%      สะสม      22.855%

          หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

 

-    งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                               4.000%      สะสม    26.000%

สรุปแผนงานหมวดที่ 9                                                                               3.858%      สะสม     19.762%