ตุลาคม 2560


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

31 ตุลาคม 261

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

4.690%

1.532%

-3.158%

สะสม

15.910%

4.328%

-11.582%

 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                                                                     840  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                                          187  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  22.26 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                                         653  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 77.74 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา