ตุลาคม 2560

 หมวดที่ 1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

 

-        งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร                     3.570%   สะสม    21.240%

-        สำนักงานสนามของโครงการ                                                              2.692%   สะสม    40.768%

-        ห้องทดลองสนามของโครงการ                                                          2.692%    สะสม    40.768%

-        การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง                       2.500%    สะสม    45.000%

-        งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง                                  3.570%     สะสม    21.420%

-        มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ                     3.570%     สะสม    21.420%

-        งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ                        3.570%     สะสม    21.420%

         และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  

                      สรุปแผนงานหมวดที่ 1                                                          0.034%     สะสม      0.364%

หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง

 

-        งานกรุยแนวทางและขุดตอ                                                               40.000%    สะสม    55.000%

-        งานขุดหรือตัดดิน                                                                             40.000%     สะสม    55.000%

-        งานรื้อสะพานเดิม                                                                               2.000%     สะสม      8.000%

-        งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)                                                        20.000%     สะสม    70.000%

-        งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)                                         10.000%     สะสม    30.000%

-        งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือโครงสร้งระบายน้ำอื่นๆ            25.000%     สะสม    50.000%

-        อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Surface Settlement Plate                   25.000%     สะสม    25.000%

-        อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Deep Settlement Plate                      25.000%     สะสม    25.000%

-      งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง                                10.000%     สะสม    30.000%

                                สรุปแผนงานหมวดที่  2                                               1.233%     สะสม     4.430%

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

-        งานเสาเข็ม

         ขนาด 0.22x0.22 เมตร  (สำหรับ Bearing Unit)                                15.000%    สะสม      64.000%

         ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้ามคลอง)                           10.000%    สะสม      50.000%

                                สรุปแผนงานหมวดที่ 4                                                1.222%     สะสม        5.810%

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

-       งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                               20.000%     สะสม      60.000% 

        กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

-       งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                              20.000%     สะสม      60.000%  

        กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

-       งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                                 20.000%     สะสม      75.000%

        กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-       งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                                20.000%     สะสม      75.000%

        กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

-       งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                                20.000%     สะสม      75.000%

        กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-       งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                                20.000%      สะสม      75.000%

        กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

-      งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                                           20.000%      สะสม      60.000%

       (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-       งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                                  15.000%      สะสม      70.000%  

       (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)              

-      งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                                           20.000%      สะสม      60.000%

       (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

-      งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                              20.000%      สะสม      70.000%

                                   สรุปแผนงานหมวดที่ 5                                               1.507%      สะสม        5.210%

          หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

-          งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                            4.000%      สะสม    22.000%

                                   สรุปแผนงานหมวดที่ 9                                               0.017%      สะสม      0.094%