กันยายน 2560


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560


     30 กันยายน 260

  แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

   รายเดือน

4.013%

2.184%

-1.829%

  สะสม

11.220%

2.796%

-8.424%


ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                                                        840  วัน

   
ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                             156  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  18.57 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                            684  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 81.43 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา