กันยายน 2560

ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างในเดือนกันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร                           3.570%     สะสม        14.46%

- สำนักงานสนามของโครงการ                                                                   2.692%      สะสม      35.384%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ                                                                2.692%      สะสม      35.384%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง                             2.500%      สะสม       40.384%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง                                        3.570%      สะสม       14.640%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ                            3.570%      สะสม       14.640%

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ                              3.570%      สะสม       14.640%

   และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

                      สรุปแผนงานหมวดที่ 1                                                          0.035%      สะสม        0.332%

หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ                                                                     15.000%      สะสม        55.000%

- งานขุดหรือตัดดิน                                                                                    15.000%      สะสม        55.000%

- งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)                                                             10.000%       สะสม        50.000%

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)                                                  5.00%       สะสม        20.000%

- อุปกรณ์ตรวจสอบการทรุดตัว Piezometer                                                25.00%       สะสม        25.000%

- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง                                      10.00%       สะสม        20.000%

                               สรุปแผนงานหมวดที่  2                                              0.010%        สะสม          1.233%

 

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม

   ขนาด 0.22x0.22 เมตร  (สำหรับ Bearing Unit)                                  15.000%        สะสม      49.000%

   ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้ามคลอง)                             10.000%        สะสม       40.000%

                               สรุปแผนงานหมวดที่ 4                                             1.222%        สะสม        4.317%

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                                  20.000%       สะสม      40.000% 

   กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                                20.000%      สะสม      40.000%  

   กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.) 

- งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                                   15.000%      สะสม      55.000%

   กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                                  15.000%      สะสม      55.000%

  กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                                  15.000%      สะสม      55.000%

  กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                                  15.000%      สะสม      55.000%

  กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                                           15.000%      สะสม      55.000%

  (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                                   20.000%      สะสม      40.000%  

  (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)                

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                                           20.000%      สะสม      40.000%

  (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

- งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                              20.000%      สะสม      50.000%

                                  สรุปแผนงานหมวดที่ 5                                           1.506%      สะสม        3.639%

          หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

- งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                               4.000%      สะสม      18.000%

                                สรุปแผนงานหมวดที่ 9                                            0.017%      สะสม       0.025%