สิงหาคม 2560


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 

31 สิงหาคม 2560

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

3.335%

0.370%

-2.965%

สะสม

7.208%

0.613%

-6.595%ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                                                         840  วัน
   
ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                              126  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  11.31 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                             714  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 85.00 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา