สิงหาคม 2560

ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร                         3.570%     สะสม        10.71%

- สำนักงานสนามของโครงการ                                                                  2.692%      สะสม      32.692%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ                                                               2.692%      สะสม      32.692%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง                             2.500%      สะสม        37.50%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง                                        3.570%      สะสม        10.71%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ                            3.570%      สะสม        10.71%

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ                               3.570%      สะสม        10.71%

   และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

                      สรุปแผนงานหมวดที่ 1                                                          0.035%      สะสม        0.298%

หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ                                                                      15.000%      สะสม        35.00%

- งานขุดหรือตัดดิน                                                                                     15.000%      สะสม        35.00%

- งานรื้อสะพานเดิม                                                                                      2.000%       สะสม         6.00%

- งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)                                                                10.000%      สะสม        30.00%

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)                                                     5.00%      สะสม        10.00%

- งานทรายถมสำหรับท่อระบายน้ำหรือโครงสร้างระบายน้ำอื่นๆ                    25.00%      สะสม        25.00%

- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง                                            5.00%     สะสม        10.00%

                               สรุปแผนงานหมวดที่  2                                                   0.847%      สะสม       0.847%

 

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม

   ขนาด 0.22x0.22 เมตร  (สำหรับ Bearing Unit)                                         12.000%        สะสม      34.000%

   ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้ามคลอง)                                    10.000%        สะสม      30.000%

   ขนาด 0.40x0.40 ม. (Static Load Test)                                                      25.000%        สะสม      25.000%

                               สรุปแผนงานหมวดที่ 4                                                    1.082%        สะสม        3.095%

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 3+303.00 ถึง                                                         20.000%       สะสม      20.000% 

   กม.ที่ 3+341.00 (LT) (แบไม่มีทางเท้าความยาว 38.00 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 6+560.000 ถึง                                                        20.000%      สะสม      20.000%  

   กม.ที่ 6+610.000 (LT)(แบบไม่มีทางเท้าความยาว 50.00ม.)

- งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                                           20.000%      สะสม      40.000%

   กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                                          20.000%      สะสม      40.000%

  กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                                          20.000%      สะสม      40.000%

  กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                                          20.000%      สะสม      40.000%

  กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 11+622.000 (LT)                                                   20.000%      สะสม      20.000%

  (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                                           20.000%      สะสม      40.000%  

  (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)                

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 15+512.000 (LT)                                                   20.000%      สะสม      20.000%

  (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 107.50ม.) 

- งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                                      10.000%      สะสม      30.000%

                                  สรุปแผนงานหมวดที่ 5                                                    1.353%      สะสม        0.255%

          หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

- งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                                         4.000%      สะสม      14.000%

                                สรุปแผนงานหมวดที่ 9                                                      0.017%      สะสม      2.133%