กรกฎาคม 2560


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

31 กรกฎาคม 2560

แผนงาน (%)

ผลงาน (%)

เร็ว (+)/ช้า (-)

รายเดือน

2.325%

0.065%

-2.260%

สะสม

3.873%

0.243%

-3.630%


ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                                                         840  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                               95  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ  11.31 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                             745 วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 88.69 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา