กรกฎาคม 2560

ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1. งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร                            3.570%      สะสม       10.71%

- สำนักงานสนามของโครงการ                                                                    2.692%       สะสม     32.692%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ                                                                2.692%       สะสม     32.692%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง                              2.500%       สะสม       37.50%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง                                         3.570%       สะสม       10.71%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ                             3.570%       สะสม       10.71%

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ                                3.570%       สะสม      10.71%

  และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

                      สรุปแผนงานหมวดที่ 1                                                           0.035%      สะสม      0.264%

หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ                                                                      15.000%     สะสม       20.00%

- งานขุดหรือตัดดิน                                                                                     15.000%     สะสม       20.00%

- งานรื้อสะพานเดิม                                                                                      2.000%     สะสม        4.00%

- งานดินถม (วัสดุจากงานดินตัด)                                                               10.000%     สะสม       10.00%

- งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)                                                    5.00%      สะสม        5.00%

- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบ่งชั้นดิน หรือ รับแรงดึง                                         5.00%      สะสม        5.00%

                               สรุปแผนงานหมวดที่  2                                                0.395%      สะสม      0.405%  

 

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

- งานเสาเข็ม

  ขนาด 0.22x0.22 เมตร  (สำหรับ Bearing Unit)                                         12.000%     สะสม     22.000%

  ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สำหรับสะพานข้ามคลอง)                                    10.000%      สะสม      20.000%

                               สรุปแผนงานหมวดที่ 4                                                  1.060%       สะสม      1.168%

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

- งานสะพาน คสล. กมที่ 7+102.00 ถึง                                                       20.000%      สะสม      20.000%

กม.ที่ 7+142.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 7+102.00 ถึง                                                      20.000%       สะสม      20.000%

  กม.ที่ 7+142.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 30.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+696.00 ถึง                                                      20.000%      สะสม     20.000%

  กม.ที่ 8+736.00 (LT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 8+736.00 ถึง                                                     20.000%     สะสม     20.000%

  กม.ที่ 8+736.00 (RT) (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.)

- งานสะพาน คสล. กม.ที่ 14+816.000                                                      20.000%     สะสม     20.000%  

  (แบบไม่มีทางเท้าความยาว 40.000 ม.) 

- งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Slab                                                 10.000%     สะสม     20.000%

                              สรุปแผนงานหมวดที่ 5                                                  0.255%     สะสม      0.255%

          หมวดที่ 9   งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

- งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม                                                                  4.000%     สะสม     10.000%

                              สรุปแผนงานหมวดที่ 9                                                 0.017%     สะสม      0.025%