มิถุนายน 2560

ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หมวดที่ 1 งานทั่วไปและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนาม

- งานบำรุงรักษาและการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร                                         3.570%

- สำนักงานสนามโครงการ                                                                                       15.000%

- ห้องทดลองสนามของโครงการ                                                                             15.000%

- การขนส่งสำหรับวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง                                            2.500%

- งานควบคุมและป้องกันมลภาวะในการก่อสร้าง                                                       3.570%

- มาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ                                                 3.570%

- งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ                                              3.570%

  และการมีส่วนร่วม

 

หมวดที่ 2 งานดินและชั้นคันทาง

- งานกรุยแนวทางและขุดตอ                                                                                     5.000%

- งานขุดหรือตัดดิน                                                                                                   5.000%

- งานรื้อสะพานเดิม                                                                                                   2.000%

- งานดินถม (วัสดุจากดินตัด)                                                                                  10.000%

- งานทดสอบในสนาม เจาะสำรวจชั้นดินในสนาม (Boring Log)                             50.000%

 

หมวดที่ 4 งานเสาเข็ม

- ขนาด 0.22X0.22 เมตร (สำหรับ Bearing Unit)                                                      8.000%

- ขนาด 0.40x0.40 เมตร (สะพานข้ามคลอง)                                                           10.000%

 

หมวดที่ 5 งานสะพาน คสล.

- งานแผ่นพื้น คสล. สำหรับ Bearing Unit                                                               10.000%

 

หมวดที่ 9 งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิม

- งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค                                                                                      4.000%