การมีส่วนร่วมระหว่างก่อสร้าง

 ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
บริเวณที่ตรวจสอบ ช่วง กม.ที่. 0+000 - 18+232 ประจำเดือน สิงหาคม 2562


1. ประเภทแผ่นพับ :  ท2
วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 สิงหาคม 2562
ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นางผลิตา  ศิริสัตย์2. ประเภทแผ่นพับ :  ท2
วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 สิงหาคม 2562
ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นายสมพงษ์  อาจเอื้อม.3. ประเภทแผ่นพับ :  ท2
วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 สิงหาคม 2562
ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นายประจวบ  คล้ายแสง4. ประเภทแผ่นพับ :  ท3.1
วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 สิงหาคม 2562
ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นาย อเนก  หน่องพงษ์


5. ประเภทแผ่นพับ :  ท3.1
วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 สิงหาคม 2562
ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นายสรรชัย  รวมพล


6. ประเภทแผ่นพับ :  ท4
วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 สิงหาคม 2562
ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นางเจริญ  เจริญสุข


7. ประเภทแผ่นพับ :  ท4
วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 สิงหาคม 2562
ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นางฉวี  อาจคงหาญ


8. ประเภทแผ่นพับ :  ท4
วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 สิงหาคม 2562
ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นายจำรัส  บุญพิทักษ์


9. ประเภทแผ่นพับ :  ท4
วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 สิงหาคม 2562
ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นายสุนทร  บุญพิทักษ์


10. ประเภทแผ่นพับ :  ท4
วันที่ทำการมีส่วนร่วม : 15 สิงหาคม 2562
ชื่อผู้มีส่วนร่วม : นาง แพร ประอาง