พฤษภาคม 2560


ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง วันที่ 28 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 

28 เม.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2560  แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) (%)
รายเดือน 0.197 0.028 -0.168
สะสม 0.284 0.114 -0.170

 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                                               840  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                      34   วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 4.05 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                   806  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 95.95 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา