ผังคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง

1. นายประศักดิ์  บัณฑุนาค   ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม       ประธานกรรมการ

2. นายผดุงศักดิ์  สรุจิกำจรวัฒนา   ผู้อำนวยการกองแผนงาน                  กรรมการ

3. นายสมยศ  อุบลสถิตย์   ข้าราชการบำนาญ                                          กรรมการ

4. นายอภินันท์  จิรชัยกิตติ  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่13 กรรมการ

5. นายอติราช  วราวิกสิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก    กรรมการ

6. นายสมเกียรติ  ชัยประเสริฐ  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  (สกท.)     กรรมการ

7. นายจตุพร  เรืองจุติโพธิ์พาน  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  (สกท.)    กรรมการ