มิถุนายน 2560


ความก้าวหน้างานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

 

30 มิถุนายน 2560 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+) / ช้า (-) 
รายเดือน 1.264% 0.084% -1.180%
สะสม 1.548% 0.178% -1.370%

 

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา                                                     840  วัน

ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว                                                            64  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 7.62 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง                                         776  วัน

หรือคิดเป็นร้อยละ 92.38 ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา