ผังคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา

1. นายกนกกร  จตุจินดา   วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ   (สกท.)  ประธานกรรมการ

2. นายเขตโสภณ  โภคารัตนานันท์   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  (สกท.)  กรรมการ

3. นายอมร  จันทร์สกุล   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  (สสอ.)   กรรมการ

4. นายศราวุธ  เริงฤทธิ์    วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ   (สกท.)  กรรมการ

5. นายจามร  สายแก้ว  นายช่างโยธาชำนาญงาน  (สกท.)    กรรมการ

6. นายสมบัติ  พรพรหมประทาน นายช่างโยธาชำนาญงาน   (สกท.) กรรมการและเลขานุการ

7. นายศักดิ์รภีร์  ว่องกสิกรรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   (สกท.) กรรมการและผู้ช่วยเลขขานุการ