การบริหารโครงการ

ผู้รับจ้างก่อสร้าง : บริษัทสยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ผู้ควบคุมงาน :  บริษัทวิชชากร

                         โดย นายมนตรี กุลสุวรรณ์ 

                          ผู้จัดการโครงการ โทร 086-012-3377

                          นายเศกสรรค์ เหมือนสอน

                          วิศวกรโครงการ โทร 080-6369339

  

ผู้ประสานงานบริหาร : สำนักก่อสร้างทาง

                                  โดย นายสมบัติ พรพรหมประทาน
                                  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ โทร. 089-2335002