ความเป็นมาโครงการ

       กรมทางหลวงชนบทมีแผนงบประมาณพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพและทันเวลา สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมการผลิตจากแหล่งไปสู่ตลาดและผู้บริโภคทุกระดับ จึงได้พิจารณาโครงข่ายทางหลวงชนบทที่มีความสำคัญและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเล็งเห็นโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อเชื่อมโยงถนนทางหลวงหมายเลข 33 (สระบุรี - นครนายก) กับทางหลวงหมายเลข 305 (รังสิต - นครนายนก) และทางหลวงชนบทหมายเลข นย.3001 (องครักษ์ - บางน้ำเปรี้ยว) จะเป็นเส้นทางสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่ปริมณฑล จ.ฉะเชิงเทรา สนามบินสุวรรณภูมิและทาเหลือแหลมฉบังต่อไป