ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข

 

การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ของหน่วยงานราชการอื่นๆ

ปัญหา อุปสรรคท่อส่งน้ำประปา เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 – 400 มิลลิเมตร

แนวทางการแก้ไข : ประสานงานการประปาส่วนภูมิภาค รื้อย้ายให้พ้นแนวเขตทางก่อสร้าง

ความคืบหน้าการดำเนินการ : ส่งหนังสือถึงเจ้าของระบบสาธารณูปโภคเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการรื้อย้ายประปา ตามหนังสือที่ คค.0706.17/2409 ลว. 5 ตุลาคม 2560 และหนังสือเร่งรัด เลขที่ คค 0703.17/นย/438 ลว. 5 มีนาคม 2562

               ท่อส่งน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 – 400 มิลลิเมตร  กีดขวางงานก่อสร้างบริเวณ กม.ที่ 0+017 RTท่อส่งน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 - 400  กีดขวางงานก่อสร้างบริเวณ กม.ที่ 0+017 RT

 


                                   

รายงานสรุปผลการเวนคืนที่ดิน

สรุปรายละเอียดแปลงที่ดินที่อยู่ในแนวถนนโครงการฯ จำนวนแปลง ที่ดินตลอดแนวถนนโครงการ จำนวน 203 แปลง แบ่งเป็น
 

         

       (1.)          แปลงที่ดินที่รับเงินค่าทดแทน 100%                           จำนวน   49   แปลง

                      (สามารถเข้าพื้นที่เพื่อการก่อสร้างได้ทุกแปลง) 

       (2.)          แปลงที่ดินที่รับเงินค่าทดแทน 75% คงเหลือ 25%          จำนวน  105  แปลง 

                      (สามารถเข้าพื้นที่เพื่อการก่อสร้างได้ทุกแปลง) 

       (3.)          แปลงที่ดินที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน ส.ป.ก.            จำนวน  24   แปลง

                       (ได้ประสานผู้ใช้ประโยชน์และเข้าพื้นที่เพื่อการก่อสร้างได้ทุกแปลง) 

       (4.)           ยังไม่มาติดต่อทำสัญญา                                            จำนวน  25   แปลง

                      (ดำเนินการวางทรัพย์ไว้กับธนาคารออมสินแล้วทุก ๆ แปลง ออกหนังสือแจ้งผู้ถือครองกรรมสิทธิ์  19 แปลง คงเหลือ 6 แปลง ไม่ทราบข้อมูลติดต่อ  สภาพพื้นที่ก่อสร้างเป็นที่โล่ง สามารถเข้าพื้นที่เพื่อการก่อสร้างได้ทุกแปลง)  

 

  

ปัญหา อุปสรรค : สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน            

 

แนวทางการแก้ไข : ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเพื่อการขออนุญาตก่อสร้างฯ


ความคืบหน้าการดำเนินการ : 
ได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้างสะพานทั้ง 5 แห่ง ได้ตามรูปแบบที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ลงนามในหนังสือเรื่องอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุในเขตชลประทาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 มีใจความสำคัญว่า อนุญาตให้แขวงทางหลวงชนบทนครนายกใช้ที่ดินราชพัสดุในเขตชลประทานเพื่อก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทานจำนวน 5 แห่ง ได้ตามความประสงค์ โดยขอให้แต่งตั้งผู้แทนไปลงนามในบันทึกรับทราบแนวเขตที่ราชพัสดุ ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุตามที่กรมธนารักษ์กำหนด และให้ประสานกับสำนักงานชลประทานที่ 9 เพื่อยินยอมรับเงื่อนไขที่กรมชลประทานกำหนด ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานก่อนจึงจะดำเนินการก่อสร้างฯ ตามแบบแปลนได้

                   ธนารักษ์พื้นที่นครนายก (ผู้อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ) และผู้แทนของแขวงทางหลวงชนบทนครนายก (ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกรับทราบแนวเขตที่ราชพัสดุและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุ เมื่อวัน 28 มกราคม 2562 โดยมีใจความสำคัญของเอกสารสรุปได้ว่า ได้รับทราบแนวเขตที่ราชพัสดุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์แล้วตามแผนที่แนวเขตที่ดินราชพัสดุแนบท้ายบันทึก และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุโดยเคร่งครัด

                    ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (เจ้าพนักงานผู้อนุญาต) และ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก (ผู้รับอนุญาต) ได้ร่วมกันลงนามในหนังสืออนุญาตให้สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองซอย 29, คลองซอย 30, คลองซอย 31, คลองซอย 32 แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 เขตอำเภอองครักษ์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีใจความสำคัญของเอกสารสรุปได้ว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 และ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 และมีรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ได้ส่งเป็นหนังสือถึงแขวงทางหลวงชนบทนครนายก หนังสือเลขที่ กษ 0318.14/311 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 สำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐาน

                                                                       

ตรวจสอบพิจารณาร่วมดูพื้นที่สะพานฯ

 


 

รายงานความก้าวหน้างานการขออนุญาตตัดต้นไม้สงวน

ปัญหา อุปสรรค : ต้นไม้สงวน(หวงห้าม) ในเขตสายทางก่อสร้างโครงการ

แนวทางการแก้ไข : ประสานงานกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครนายก ขออนุญาตตัดต้นไม้สงวน


ความคืบหน้าการดำเนินการ : การตัดต้นไม้ประเภทไม้สงวน จำนวน 104 ต้น และดำเนินการนำไม้ออกจากพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ สรุปได้ดังนี้

 

                     นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เรื่องขออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวงชนบท สาย นย.3007 แยก ทล.305-บ.คลอง 33  อ.องครักษ์  จ.นครนายก หนังสือเลขที่ ทส 1602.33/2361   ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยออกใบอนุญาตทำไม้และใบคู่มือคนทำงานหรือผู้รับจ้างให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา ซึ่งเริ่มดำเนินการตัด - ฟัน ต้นไม้ ชนิดไม้สัก จำนวน 1 ต้น และไม้กระยาเลย จำนวน 103 ต้น รวมเป็นจำนวน 104 ต้น ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2562 และได้ชักลากออกจากเขตพื้นที่ก่อสร้างฯ กองเก็บในวัดโพธิ์แทน ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก

 

 
พื้นที่กองเก็บไม้ฯ ในวัดโพธิ์แทน ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก