การเบิกจ่ายค่างานก่อสร้าง

 

การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณปี

งบประมาณ

เบิกจ่ายแล้ว

ยังไม่ได้เบิกจ่าย

หมายเหตุ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2560

175,200,000.00

175,200,000.00

0.00

 

2561

72,643,902.00

2,603,236.55

70,040,665.45

 

2562

209,355,098.00

0.00

209,355,098.00

 

2563

224,101,000.00

0.00

224,101,000.00

 

รวมเงิน

681,300,000.00

177,803,236.55

503,496,763.45

 

 

ตารางที่ 2-2 แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

 

 

รูปที่ 2.1 แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ


รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 

เงินงบประมาณที่ได้ทำการเบิกจ่ายแล้ว

177,803,236.55

คิดเป็น

26.10%

เงินงบประมาณที่ยังไม่ได้ทำการเบิกจ่าย

503,496,763.45

คิดเป็น

73.90%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.2 กราฟแสดงสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ