• ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง วันที่ 28 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 28 เม.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2560 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) (%) รายเดือน 0.197 0.028 -0.168...

 • ความก้าวหน้างานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+) / ช้า (-) รายเดือน 1.264% 0.084% -1.180% สะ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 2.325% 0.065% ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม2560 31 สิงหาคม 2560 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า(-) รายเดือน 3.335% 0.370% -...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 260 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 4.013% 2.184...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 261 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 4.690% 1.532% -3.1...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฟศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 4.313% 0.9...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2560 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 4.178% 1.006% ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเด...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2561 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 3.514% 2.525% -0....

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 3.601% 1.346% -2...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 5.597% 1.238% ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 5.703% 1.378% ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 6.136% 0.215% ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2561 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 6.886% 0.542% ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 7.049% 0.720% -6...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 6.262% 0....

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2561 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 2.433% 0.025% ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 1.555% 0.023% -1...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 1.389% ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2562 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 3.318 % 0.048 % ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 4.381 % 0.070 % ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 แผนงาน (%) ผลงาน (%) เร็ว (+)/ช้า (-) รายเดือน 1.299 % 0.273 ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโดยสรุปตารางที่ 3-1 30 มิถุนายน 2562 แผนงาน (%) ผลงาน (%)...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโดยสรุปตารางที่ 3-1 31 กรกฎาคม 2562 แผนงาน (%) ผลงาน (%) ...

 • ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มีความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโดยสรุปตารางที่ 3-1 31 สิงหาคม 2562 แผนงาน (%) ผลงาน (%) ...