เกี่ยวกับโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อ.องครักษ์ จ.นครนายก มีรายละเอียดสรุปโดยย่อ ดังนี้

     1.ถนนโครงการลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.10 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องล่ะ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างช่องล่ะ 3.50 เมตร ขยายถนนเดิมเป็น 4 ช่องจราจร และมีเกาะกลางกว้าง 4.50 เมตร

     2.ก่อสร้างสะพาน คสล. 9 แห่ง ในจำนวนนี้มีการสร้างสะพานขนาดใหญ่ 3 แห่ง

       2.1 ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ กม.ที่ 0+714 เป็นสะพานคู่ขนาน กว้างด้านล่ะ 11 เมตร ความยาวรวม 470 เมตร

       2.2 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน กม.ที่ 11+622.00 เป็นสะพานคู่ขนาน กว้างด้านล่ะ 11 เมตร ความยาวรวม 107.50 เมตร

       2.3 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน กม. ที่ 15+512.00 เป็นสะพานคู่ขนาน กว้างด้านล่ะ 11 เมตร ความยาวรวม 170.50 เมตร

     3.ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้เส้นทาง