ประชุมเร่งรัดงาน และตรวจการจ้างครั้งที่ 7


  • กรมทางหลวงชนบท ได้ขอความร่วมมือมาตรการการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน เนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยที่ปรึกษาและผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าว และจากการดำเนินงานมีผลให้การจราจรผ่านพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการฯ

  • เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมเร่งรัดติดตามงาน ครั้งที่ 3-2/2562 โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ้านคลอง 33 อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อรับฟังการชี้แจง แผนเร่งรัดงานก่อสร้างจากผู้รับจ้าง แผน/ผล ความก้าวหน้าของโครงการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณผลการประสานงานด้านเวนคืนที่ดิน งานขออนุญาตก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุม 2 กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

  • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดี กรมทางหลวงชนบท ประชุมเร่งรัดติดตามงาน ครั้งที่ 4-3/2562 โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ้านคลอง 33 อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อรับฟังการชี้แจง แผนเร่งรัดงานก่อสร้างจากผู้รับจ้าง แผน/ผล ความก้าวหน้าของโครงการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุม สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ
สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ก่อสร้างขยายถนนเดิมเป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์และผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก     มีเกาะกลางกว้าง 4.5 เมตร ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ 1 แห่ง และก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 8 แห่ง รวมระยะทาง 18.198 กิโลเมตร

งบประมาณก่อสร้าง : 681,300,000.00 บาท 

ชื่อผู้ตอบ:

 คุณภาพเป็นหนึ่ง คำนึงความปลอดภัย ใส่ใจจราจร เอื้ออาทรปวงประชา

โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 – บ.คลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขนบางเขน กรุงเทพฯ โทร 02-5515598 โทรสาร 02-5515615

E-mail : ny3007.nakhonnayok@gmail.com Line ID : NY3007WSK